Ordensreglement

Ordensreglement for Haarlandsgårdens Grundejerforening

I en grundejerforening er man fælles om mange ting og det er vigtigt at tage
hensyn til hinanden. Derfor er det hensigtsmæssigt at have et fælles
ordensreglement.

1. Græsslåning og maskinstøj

Græsslåning og anden generende støj fra haveredskaber må kun ske på følgende tider i sommerhalvåret (1. april – 30. september):
Mandag – lørdag, kl. 10:00 – 13:00 og kl. 16:00 – 18:00 (Fredag dog til kl. 19:00)
Søn- & helligedage, kl. 10:00 – 13:00
Havearbejde udført ved ekstern bistand bedes såvidt muligt overholde ovenstående timer.
Støj fra andre maskiner (f.eks. i forbindelse med byggeri) skal begrænses til dagtimerne.
På Søn- og helligdage skal ALT støj holdes indenfor ovennævnte tidsrum (10:00 – 13:00).

2. Musik og fest

Der må ikke spilles musik i det fri eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes. I festlige anledninger kan musik og fest tolereres, men man bør informere de omkringboende mindst en uge i forvejen og udvise særligt hensyn efter kl. 22:00.
Erhvervsmæssig musikudøvelse må ikke finde sted.

3. Fyrværkeri

Det er ikke tilladt at affyre raketter i grundejerforeningen. Dette af hensyn til Haarlandsgårdens stråtag. Der henvises i øvrigt til fyrværkeriloven.

4. Haveaffald

Haveaffald afhentes via lastvogn fem gange årligt i månederne april, maj, juli, september og november. Dato for afhentning annonceres i HUSK mindst 2 måneder i forvejen.
Ved haveaffald forstås f.eks. grene, stauder, græs, blade og trærødder. Læg venligst ikke haveaffald ud tidligere end 10 dage før afhentning. For at gøre det let for lastbilen, skal der være frit rundt om det udlagte affald – hold derfor afstand til hegn, brønddæksel, bygninger, træer m.m. Affaldet placeres, så der er fri passage for gående og kørende trafik.

Der må ikke afbrændes haveaffald.

5. Beskæring mod vej

Der er udlagt otte meter vej i grundejerforeningen. Kørebanerne er 4 meter brede og der er 2 meter rabat på hver side. Den private grund starter således 4 meter fra vejmidte.
Grundejere skal sørge for at træer, hække og anden beplantning er klippet i flugt med skel mod vejen. Der skal holdes en fri højde over på mindst 4,20 m over vejen og 2,75 m over rabatten.

6. Hegn

Foreningens grunde må kun afgrænses af levende hegn – jævnfør de tinglyste servitutter pkt. f.

7. Grundens vedligeholdelse

Grundejerne har pligt til at slå græs i rabatten ud for egen grund. Eventuelle skader på vej skal omgående anmeldes til formanden. Grundene skal holdes ryddelige. Der må ikke henlægges noget på grundene, der afgiver ilde lugt eller virker skæmmende.

8. Parkering

Parkering må kun ske på egen grund. Jævnfør de tinglyste servitutter punkt i) skal der ”til hver parcel indrettes mindst to bilparkeringspladser, og enhver henstilling af motorkøretøjer på udstykningsvejene er forbudt”. Gæster, der ikke kan parkere på ens egen grund, kan parkere i rabatten – udfor ens egen grund.

9. Hastighedsbegrænsning

Kør langsomt på grundejerforeningens veje – kør som skiltene viser. Fortæl dine gæster om reglen.

10. Hunde

På foreningens område må ikke holdes hund, hvis de omkringboende generes af f.eks. gøen.
Hundenes efterladenskaber på veje og rabatter fjernes naturligvis af hundens fører.

11. Udlejning

Udlejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med ordensreglementet.

12. Andet

Bevægelsesfølsomme projektører bør ikke kunne aktiveres ved, at der er bevægelse på vejene.

Bestyrelsen er højeste myndighed i spørgsmål om ordensreglementet og kan, hvis
medlemmerne i henhold til vedtægten ikke overholder det, lade arbejde udføre for
medlemmets regning, og hvis denne ikke 14 dage efter påkrav betaler, da lade sagen overgå til retslig inkasso med de der påløbne omkostninger for medlemmets regning. Vedrørende punkt og 10. kan bestyrelsen, hvis et medlem ikke retter sig efter bestyrelsens henvendelse, overgive sagen til politiet.

Dette ordensreglement er udarbejdet i henhold til grundejerforeningens vedtægt § 16 og er vedtaget på generalforsamlingen den 13. juni 2021. (Ordensreglementet er en revision af tidligere udgave vedtaget på generalforsamlingen 18. maj 2008).