Ordensreglement

Ordensreglement for Haarlandgårdens Grundejerforening

Forord

I en grundejerforening er man fælles om mange ting. For at tage størst mulig hensyn til hinanden er det hensigtsmæssigt at have et fælles ordensreglement, der kan medvirke til at skabe et godt klima i området.

 1. Støjende adfærd

Græsslåning og anden mekanisk støj må kun ske på følgende tider i sommerhalvåret
(april – september inkl.):

Mandag – torsdag + lørdag kl. 10:00 – 13:00 og kl. 16:00 – 18:00
Fredag kl. 10:00 – 13:00 og kl. 16:00 – 18:00
Søn- og helligdage kl. 10:00 – 13:00

Hvis græsslåningen sker ved ekstern bistand, skal grundejeren anmode om, at ovenstående tider respekteres i størst muligt omfang.

Når der udføres håndværksmæssigt arbejde, bør brugen af maskiner så vidt muligt begrænses til dagtimerne.

 1. Musik og fest

Musikinstrumenter, radio, TV, CD-afspiller, båndoptager m.v. må ikke anvendes i fri luft eller for åbne vinduer på en sådan måde, at de omkringboende generes.

I helt særlige tilfælde, ved fester og lignende, bør man sikre sig de omkringboendes samtykke og endvidere udvise særligt hensyn efter kl. 22.

Meddelelse om private fester skal gives til omkringboende mindst en uge før festens afholdelse.

Erhvervsmæssig musikudøvelse må ikke finde sted.

 1. Haveaffald

Ved haveaffald forstås eksempelvis:

 • grene, buske og stauder
 • afklippet græs og blade
 • ukrudt
 • trærødder

For afhentning af haveaffald via lastvogn med monteret grab gælder følgende:

 • affald afhentes fem gange årligt i månederne april, maj, juli, september og november
 • afhentningstiderne oplyses af bestyrelsen mindst to måneder før afhentningen finder sted
 • haveaffaldet må tidligst udlægges 10 dage før afhentningen er planlagt at finde sted
 • før afhentning placeres haveaffaldet så vidt muligt på egen grund ƒ affaldet placeres således, at der er frit rundt om det udlagte affald ƒ hold derfor afstand til hegn, brønddæksel, bygninger og træer m.m.
 • der skal være fri passage for gående og kørende trafik
 • Der må ikke afbrændes haveaffald.
 1. Afbrænding af fyrværkeri

Der må kun fyres fyrværkeri af fra 1. december til 5. januar.
Se fakta-boks på sidste side om fyrværkeri, raketter og afstande i Politiets regler.

 1. Beskæring

Beskæring foretages i højder og til skel, som vist på kommunens skitse, hvor frihøjderne 4,20 m over kørebane og 2,75 m over rabat er angivet.
Der er udlagt otte meter til vej i grundejerforeningen; de 4,5 meter er kørebane med henholdsvis 1,75 meter rabat på hver side af kørebanen.

 1. Træer

Et træ må ikke vokse ind i fælles hegn og beskadige det Træets grene må ikke være til fare for andre.
Træer må ikke forhindre naboen i at færdes på sin grund med bl.a. haveredskaber.

 1. Grundens vedligeholdelse

Der påhviler grundejerne renholdelse (slåning) af rabatter ud for deres grunde i perioden maj til september, begge måneder medregnet. Eventuelle skader på vej skal omgående anmeldes til formanden.

Grundene skal ryddeligholdes. Græsset slås så ofte, at ukrudt ikke spredes – første gang inden 15. maj – sidste gang efter 15. august.

Hegn skal holdes til nabo og vej. Uenigheder om det henvises til hegnssyn.

Der må ikke henlægges noget på grundene, der afgiver ilde lugt eller virker skæmmende.

 1. Parkering

Parkering må kun ske på egen grund eller i rabatten, så den kørende trafik ikke generes.

 1. Hastighedsbegrænsning

Kør langsomt på grundejerforeningens veje ± som skiltet max. 30 km i timen.
Fortæl dine gæster om reglen.

 1. Hunde

På foreningens område må ikke holdes hund, såfremt denne eller disse ved løsgåenhed eller gøen generer de omkringboende. Hundenes efterladenskaber på veje og rabatter fjernes af hundens fører.

 1. Udlejning

Udlejer er forpligtet til at gøre lejer bekendt med ordensreglementet.

 1. Bestyrelsen

Bestyrelsen er højeste myndighed i spørgsmål om ordensreglementet og kan, såfremt medlemmerne i henhold til vedtægten ikke overholder det, lade arbejde udføre for medlemmets regning, og såfremt denne ikke 14 dage efter påkrav betaler, da lade sagen overgå til retslig inkasso med de der påløbne omkostninger for medlemmets regning. Vedrørende punkt 2. og 10. kan bestyrelsen, såfremt et medlem ikke retter sig efter bestyrelsens henvendelse, overgive sagen til politiet.

Dette ordensreglement er udarbejdet i henhold til grundejerforeningens vedtægt § 16 og er vedtaget på generalforsamlingen den 18. maj 2008. (Revideret m.h.t. støjtilladte tider april 2019)

Fakta-boks om Rigspolitiets regler om afbrænding af fyrværkeri (uddrag)

Du må kun fyre af fra 1. december til 5. januar, medmindre der er tale om småfyrværkeri – dvs. knallerter, bordbomber, stjernekastere, knaldperler og knaldpropper. Du må altså ikke gemme fyrværkeri fra nytårsaften og bruge det ved en festlig lejlighed senere på året.

Du må ikke afbrænde fyrværkeri:

 • inden for 100 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakke eller andre oplag af let antændelige stoffer
 • inden for 100 m af nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
 • Inden for 100 m af landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler, andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.


Særligt om affyring af raketter

Det er forbudt at affyre raketter:

 • inden for 200 meter fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag mv.), stakk eller andre oplag af let antændelige stoffer.
 • inden for 10 meter fra åbninger i bygninger, f.eks. porte, døre og vinduer.

Vær opmærksom på, at affyrer du raketter i vindens retning, skal du fordoble de afstande, der er anført ovenfor.