Privatlivspolitik

(G/F Haarlandsgårdens Grundejerforening)

(28. november 2018 – revideret, godkendt på generalforsamling 14. juni 2020)

G/F Haarlandsgårdens Grundejerforenings dataansvar

Foreningen, som du/I er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler,
samt hvordan vi behandler dine personoplysninger. Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

(G/F Haarlandsgårdens Grundejerforening) er dataansvarlig, og foreningen sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Til dette formål har foreningen udpeget en dataansvarlig, der kan kontaktes, såfremt
du f.eks. har spørgsmål.

Kontaktoplysninger på foreningens dataansvarlige:

Kontaktperson: Kristian Jensen
Adresse: Sylviavej 13, 2. sal tv. / Haarlands Allé 19
Postnummer: 2500 Valby / 3220 Tisvildeleje
Telefonnr.: 61 77 24 24 / 24 98 36 86
Mail: kristian.jens@gmail.com

Behandling af personoplysninger

Foreningen behandler følgende personoplysninger:
• Almindelige personoplysninger på medlemmer:
o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, foreningsadresse, postadresse, indmeldelsesdato samt eventuelt telefonnummer og e-mailadresse.

  • Ved foreningsadresse forstås adressen på ejendommen, der er beliggende i foreningens område.
  • Ved postadresse forstås den adresse, som du har oplyst som kontaktadresse, såfremt du ikke bor fast på foreningsadressen.

Her indsamler foreningen oplysninger fra

Normalt får foreningen oplysningerne fra dig eller fra ejendomsformidlere på dine vegne.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Foreningen behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når foreningen har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for at opfylde dit medlemskab af foreningen
• Behandling, der måtte følge af lovkrav
• Behandling, der måtte kræve nærmere samtykke fra dig i den pågældende situation.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af referater fra generalforsamling, bestyrelsesmøder og meddelelser i øvrigt
• Som led i foreningens aktiviteter
• Administration af din relation til foreningen

Foreningen behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang foreningen behandler dine medlemsoplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til foreningens pligter jf. vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning af og registrering af betaling af kontingent, evt. forfølgning af restancer, herunder retslig inkasso.
• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af foreningen (se afsnittet opbevaring og sletning af dine personoplysninger).

Samtykke

Foreningens behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Foreningen videregiver ikke personoplysninger til virksomheder til markedsføring.

Foreningen stiller adresseliste med navn, sommerhusadresse (”foreningsadresse”) og mailadresse til medlemmernes rådighed. Hermed får medlemmerne og mulighed for at informere hinanden – for eksempel hvis man ønsker at informere naboerne om afholdelse af fest eller andet.

Medlemmers videregivelse af disse oplysninger til ikke-medlemmer – bortset fra nære pårørende med en legitim interesse heri – anses for brud på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelses-loven, som fra den 25. maj 2018 afløste persondataloven.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Foreningen opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn, herunder bestemmelser i Regnskabslovgivningen, opbevarer foreningen dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af medlemskab.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når foreningen behandler personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod foreningens behandling, ved at henvende dig til foreningens dataansvarlige. Den dataansvarliges kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger undersøger foreningen om betingelserne er opfyldt – og gennemfører i
så fald de ønskede ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Foreningen forbeholder sig retten til at foretage ændringer i nærværende privatlivspolitik i overensstemmelse med gældende regler på området.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Ved væsentlige ændringer (blandt andet om skift af data-ansvarlig) vil du modtage meddelelse herom.

Haarlandsgårdens Grundejerforening er medlem af Landliggersammenslutningen Gribskov Vest