Vedtægter

Vedtægter for Haarlandsgårdens Grundejerforening

Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Haarlandsgårdens Grundejerforening.

§ 2. Foreningens hjemsted er Tisvilde i Gribskov kommune.

Medlemmer

§ 3. Foreningens medlemmer er, i henhold til tinglyst deklaration, de til enhver tid værende ejere af selvstændigt matrikulerede parceller i udstykningen.

Formål

§ 4. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje og sikring af pasning af rabatter samt bortkørsel af haveaffald.

Ejerskifte

§ 5. Alle ejerskifter skal anmeldes til foreningens kasserer af sælger eller dennes repræsentant.

Stk. 2. Ved ejerskifte har sælger eller dennes repræsentant pligt til at oplyse den nye ejer om foreningen og dens vedtægter. Kassereren skal udlevere grundejerforeningens vedtægter til køber.

Kontingent

§ 6. Hver parcel betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Stk. 2. Kontingent til foreningen indbetales til kassereren inden den 31. august for det pågældende regnskabsår. Eventuelle engangsydelser vedtaget af generalforsamlingen betales ligeledes inden den 31. august.

Stk. 3. Har et medlem været i restance i tre måneder efter den 31. august, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet inddrive ved retsforfølgning.

Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er uanset det mødte antal medlemmer beslutningsdygtig.

Stk. 2. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Dirigenten vælger afstemningsform for hver afstemning. Såfremt mindst fem medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Stk. 3. Stemmeberettiget er medlemmer, der har betalt det sidst forfaldne kontingent og eventuel anden ydelse til foreningen. Hvert medlem har én stemme og kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere ét andet medlem.

Stk. 4. Ejes en parcel af flere i forening kan kun én af ejerne afgive stemme.

§ 8. Den årlige, ordinære generalforsamling finder sted medio maj til medio juni med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Forelæggelse af budget til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst en måneds varsel ved skriftlig meddelelse1 til hvert medlem.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Der skrives et referat af de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Referatet underskrives af formanden, referenten og dirigenten, hvorefter referatet har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 5. Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert medlem.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring med en dagsorden herom til formanden.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre uger efter begæringens fremsættelse og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og bestyrelsen har ret til at påføre dagsordenen punkter, som den ønsker behandlet samtidig.

Bestyrelse

1 Postbesørget brev eller e-mail kan anvendes.


§ 10. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem. Kun én pr. parcel kan vælges til en bestyrelsespost.

Stk. 2. Formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor samt suppleanter vælges for to år ad gangen, således: Formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. To bestyrelsesmedlemmer og suppleant vælges i ulige år. Revisor og revisorsuppleant vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen kan supplere sig ved frafald af bestyrelsesmedlemmer frem til næste generalforsamling.

§. 11. Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender. Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden med baggrund i en bestyrelsesbeslutning fastholdt i et skriftligt refe- rat.

Stk. 2. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det påkrævet, eller når to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer giver møde. Hvis der kun er 3 medlemmer tilstede, skal beslutninger være ensstemmige.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Sekretæren skriver et beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Foreningens medlemmer modtager referater af bestyrelsesmøderne.

Stk. 6. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af grundejerforeningens medlemmer.

Regnskab

§ 12. Foreningens regnskab går fra 1. april til 31. marts. Det første regnskabsår omfatter perioden 1.januar 2008 – 31. marts 2009.

Stk. 2. Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens anvisninger. Vedkommende modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører fortegnelse over medlemmer og restancer.
Kassereren kan vælge at bruge kreditkort eller pc-bank ifølge beslutning af bestyrelsen.

Stk. 3. Kassereren afgiver regnskab til foreningens revisor senest den 15. april før generalforsamlingen, som afholdes medio maj til medio juni.

Stk. 4. Udgifter i forbindelse med foreningens arbejde udført af bestyrelsesmedlemmer eller andre betales af foreningens midler.

§ 13. Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut eller på foreningens postgirokonto eller kan, efter beslutning af den samlede bestyrelse, anbringes i sikre pengeanbringelser f.eks. stats-, kommune- eller kreditforeningsobligationer og således, at de indsatte pengemidler kun kan hæves eller omsættes af kassereren.

Stk. 2. Der skal vedrørende de omtalte pengeanbringelser gives de pågældende pengeinstitutter en af den samlede bestyrelse underskrevet meddelelse om, hvem der har ret til at hæve og kvittere for de nævnte midler.

Stk. 3. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 5.000,00.

§ 14. Udgået.

Vedtægtsændringer

§ 15. Enhver generalforsamling kan beslutte ændringer i vedtægten ved simpelt flertal under forudsætning af, at forslag herom er tilgået medlemmerne skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved ekstraordinær generalforsamling nedsættes denne frist til 8 dage.

Ordensreglement

§ 16. Generalforsamlingen skal fastsætte et ordensreglement, herunder forhold om vedligeholdelse af parceller og rabat og tider for brug af støjende maskiner, som medlemmerne og andre beboere er forpligtet til at overholde.

Parcellernes vedligeholdelse m.v.

§ 17. Den ubebyggede del af parcellen med tilhørende rabat skal henligge i ordentlig stand. Niveau for vedligeholdelse kan læses i grundejerforeningens ordensreglement.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen finder, at en parcel med tilhørende rabat ikke henligger i ordentlig stand, kan bestyrelsen efter skriftlig meddelelse for ejerens regning få disse forhold bragt i orden. Undlader ejeren at refundere udgifterne, kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet inddrive ved retsforfølgning.

Opløsning

§ 18. Hvis der sker ændringer af love og servitutter, som muliggør en afvikling af foreningen, og en sådan besluttes af en generalforsamling, tilfalder foreningens midler (på afviklingstidspunktet) med samme andel alle parceller – reduceret med eventuelle restancer.


Foranstående vedtægt er f.s.v.a. §14 en rettet version i medfør af generalforsamlingens beslutning af juni 2011 om at nedlægge den såkaldte vejfond.

Bem. Den udgåede §14 lød således :”Udgifter til ændringer eller større vejreparationer afholdes af en vejfond, hvis midler er anbragt i de foran nævnte værdipapirer. Vejfonden tilskrives de pågældende værdipapirers renteafkast”.

Fakta

Foreningen har siden januar 1981 haft tinglyst skøde på vejene inkl. rabatter.

§ 11 stk. 3 revideret på generalforsamlingen 13. Juni 2021.